Heading 1

obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka č. 23241

1. Základní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Screen servis spol. s r.o. (dále jen „VOP“) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb /dále jen jako celek „předmět plnění“, nebo jednotlivě „zboží“ nebo „služby“/ společnosti Screen servis spol. s r.o., (dále jen „dodavatel“) k jejím zákazníkům. Veškeré dodávky předmětu plnění ze strany dodavatele jsou prováděny za podmínek níže uvedených, pokud z každé jednotlivé smlouvy nevyplývá jinak. Pokud se obchodní a dodací podmínky zákazníka liší od těchto VOP, použijí se, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne písemně jinak, tyto VOP. Obchodní a dodací podmínky zákazníka jsou pro dodavatele závazné pouze za předpokladu, že je dodavatel písemně uzná.

1.2. Jakékoli změny smlouvy, VOP, vedlejší ujednání či jiné podmínky si vždy vyžadují písemné potvrzení oprávněnou osobou.

1.3. Písemným potvrzením objednávky zákazníka ze strany dodavatele, tj. jejím podpisem oprávněnou osobou, se na zákazníka vztahují tyto VOP a dochází k souhlas s těmito VOP ze strany zákazníka. VOP obsahují platná a závazná ustanovení, jimiž se dodavatel a zákazník budou řídit s ohledem na § 1751 občanského zákoníku. Zákazník potvrzuje souhlas s těmito VOP také při fyzickém vybrání konkrétního zboží přímo v provozovně dodavatele. VOP jsou vyvěšeny v provozovně dodavatele, dále jsou k dispozici na internetu (http://www.screenservis.cz/), na požádání je zákazník obdrží poštou či e-mailem.

1.4. V případě jakéhokoli nesouladu mezi obsahem smlouvy a VOP jsou rozhodující podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě

2. Význam pojmů

Pro účely těchto VOP se použitými pojmy rozumí:
„Zákazníkem“ je osoba, která v souladu s těmito VOP vystaví dodavateli objednávku a která potvrzením objednávky ze strany dodavatele uzavře tak s dodavatelem smlouvu. Zákazníkem je také osoba, která si fyzicky vybere konkrétní zboží přímo v provozovně dodavatele.
„Plněním“ se rozumí zboží dodávané a nebo služba poskytovaná dodavatelem v souladu s jeho předmětem podnikání.
„Zbožím“ se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v katalogu dodavatele názvem a číselným kódem, jakož i jiné výrobky, které na základě objednávky (poptávky) dodá dodavatel zákazníkovi.
„Službou“ se rozumí: výroba, instalace a oprava strojů;; technické poradenství; projektování zařízení, jakož i servis.
„Objednávkou“ se rozumí jednostranný úkon zákazníka ( návrh smlouvy) učiněný vůči dodavateli s cílem obdržet od dodavatele konkrétní předmět plnění.

Objednávka přitom zpravidla obsahuje:
– obchodní firmu, příp. jméno a příjmení nebo název zákazníka; označení obchodní firmy dodavatele, sídlo dodavatele; bydliště nebo místo podnikání u zákazníka
– fyzické osoby, sídlo – u zákazníka – právnické osoby,
– IČO zákazníka a jeho DIČ je-li registrován jako plátce DPH; IČO a DIČ dodavatele;
– označení /druh/ předmětu plnění, jeho cenu, popř. způsob jakým se cena stanoví, množství a případně jakost,
– místo plnění, příp. osobu určenou pro převzetí předmětu plnění,
– datum a popř. čas dodání předmětu plnění, – dodací a fakturační adresu, jsou-li odlišné od bydliště, místa podnikání nebo sídla zákazníka
– bankovní spojení a číslo účtu zákazníka,
– telefonické, faxové a příp. emailové spojení,
– datum vystavení a podpis osoby pracovníka zákazníka oprávněného k odeslání objednávky.

„Smlouva“ je uzavřena okamžikem, když objednávka zákazníka je písemně potvrzena ze strany dodavatele, nedílnou součástí každé jednotlivé smlouvy jsou tyto VOP.
„Potvrzením objednávky“ se rozumí jednostranný úkon dodavatele učiněný vůči zákazníkovi s cílem potvrdit uzavření a realizaci smlouvy a popř. upřesnit datum plnění.

3. Převoditelnost práv a závazků

3.1. Zákazník není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osoby. Dodavatel neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy.

3.2. Dodavatel je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osobu. Zákazník výslovně souhlasí s postoupením jakékoli smlouvy s ním uzavřené. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části služby třetí osobu, zákazníkovi však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

text bold
text italic
link

  • list item
  • list item
  • list item
  • list item
  1. list item
  2. list item
  3. list item
  4. list item

Doporučujeme - výhodná nabídka pro všechny